BIAŁYSTOK

21 czerwca 2016 – BIAŁYSTOK – „Mediacje w społeczeństwie wielokulturowym”
miejsce: Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Pedagogiki i Psychologii

HONOROWY PATRONAT
Prof. dr hab. Leonard Etel
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Prelegenci:
prof. Mirosław Sobecki – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku ,
prof. Leonard Etel- J.M. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
prof. Maciej Perkowski
prof. Dorota Misiejuk
dr Jolanta Szada-Borzyszkowska – Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB
dr Arkadiusz Bieliński – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
dr Marta Skrodzka – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
dr Anna Młynarczuk – Uniwersytet w Białymstoku
dr Katarzyna Szostak-Król
sędzia Tomasz Kałużny
sędzia Joanna Dorota Toczydłowska
Jerzy Mantur – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Rozwoju Społecznego
Marcin Szargiej – Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
Andrzej Werbeniec – Przewodniczący Rady Programowej I Kongresu Mediacji Międzynarodowych

9:00-10:00 – „Linia Schengen – bariery i szanse” – sesja mobilna – prezentacja multimedialna
10:30-12:00 – „Konflikty w społeczeństwach wielokulturowych”
1. Konflikty w rodzinach wielowyznaniowych
2. Konflikty w relacjach (międzykulturowe, wielowyznaniowe)
3. Konflikty dotyczące uchodźców wynikające z procesu adaptacji
4. Konflikty międzynarodowe (międzykulturowe) w praktyce mediacyjnej
5. Konflikty w biznesie na terenach przygranicznych
6. Sprawy konfliktów międzynarodowych w praktyce sądowniczej

12:00-13:00 – przerwa obiadowa – „Hyde park”
13:00-15:00 – „Mediacje w Rosji, na Białorusi i w krajach nadbałtyckich – dobre praktyki”
– warsztaty: „Jak prowadzić mediacje?”, Jak kształcić mediatorów?”
„Sposoby rozstrzygania sporów” – doświadczenia Wilno 2012 – Jerzy Śliwa
– symulacja: casus „Sainkt Petersburg”
15:00-15:30 – „Konsylium” – bilans: ewaluacja – dr Jolanta Szada-Borzyszkowska