CELE

CELE KONGRESU, OCZEKIWANE EFEKTY, UCZESTNICY

Cele:
1. Zwiększenie świadomości społeczeństwa – osób prywatnych, obywateli, przedstawicieli biznesu i administracji publicznej, przedstawicieli sił porządkowych – na temat mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów.
2. Przegląd mediacji na świecie – a w szczególności w: Unii Europejskiej, USA, w krajach kultury arabskiej oraz w Azji.
3. Rozwój współpracy europejskich struktur mediacyjnych
4. Rozwój rynku mediacji, w tym poprzez standardy, rozwój kompetencji i superwizję pracy mediatorów.

Oczekiwane efekty:
1. Stworzenie listy mediatorów międzynarodowych .
2. Podniesienie kwalifikacji mediatorów międzynarodowych, w tym poprzez staż w Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
3. Opracowanie standardów kształcenia i pracy mediatorów międzynarodowych.
4. Sformułowanie wniosków z debaty: czy i komu są potrzebne umiejętności mediatora w społeczeństwie obywatelskim nastawionym na konstruktywne rozwiązywanie sporów na każdej płaszczyźnie – i jak wyposażyć społeczeństwo w te umiejętności?
5. Powołanie Międzynarodowej Fundacji Umowy Społecznej na rzecz budowania zaufania na świecie i promocji alternatywnych wobec sądu sposobów rozwiązywania konfliktów.
6. Publikacja obejmująca diagnozę mediacji – „MEDIACJE MIĘDZYNARODOWE – KONSYLIUM 2016”